Festiwal Uwolnić Muzykę/Regulamin Imprezy Plenerowej

Regulamin Imprezy Plenerowej

8 FESTIWAL UWOLNIĆ MUZYKĘ

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych


4. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
b) Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 3 regulaminu.


5. Na terenie imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty w pkt 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa pkt 4 a-b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe


6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy


7. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji


8. Zabrania się:
• Parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami
• Wchodzenia na scenę oraz w miejsca nie przeznaczone dla publiczności
• Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
• Dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sceny, elementów reklam, dekoracji


9. Odpady żywności, opakowania itp. Należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza


10. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony


11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.


12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
• Odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
• Zmian przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu muzycznego itp.)
• Zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy